(فارسی) Persian

English

(عربی) Arabic

تماس با ما

برای ارتباط با قسمت های مختلف سایت ، می توانید از لیست واحد ها ، قسمت مورد نظر را انتخاب کرده و برای آن پیامی ارسال کنید.

# نام قسمت آدرس تلفن فکس ایمیل
1 دفتر اصفهان بلوار کشاورز – چهارراه مفتح – ساختمان افشار – طبقه 4 – واحد 15 , 16 37770917 -031 37770917 -031 mehraz_saman_co@yahoo.com
2 دفتر ثبتی شهرکرد - سامان - خیابان شهید جعفرزاده - روبروی شهرداری - مجتمع سیماش - طبقه دوم - واحد 2 5 -33527504 - 038 33521596 - 038 mehraz_saman_co@yahoo.com