(فارسی) Persian

English

(عربی) Arabic

سوابق اجرایی شرکت مهراز سامان
ردیف موضوع پروژه کارفرما
1 تکمیل کانال کابل 230کیلوولت اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان
2 تأسیسات زیربنایی مجتمع پرورش ماهیان سردابی رفن سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
3 بازسازی ساختمان بانک صادرات شعبه سامان بانک صادرات
4 احداث سالن دبیرستان شهید بهشتی شهرکرد اداره کل نوسازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری
5 احداث خوابگاه دانشجویی خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشگاه آزاد
6 اجرای عملیات ساختمانی تکمیل کارهای باقیمانده پروژه کانال کابل 230 کیلو ولت اصفهان شرکت توزیع برق استان اصفهان
7 احداث ساختمان بانک صادرات شعبه کوهرنگ بانک صادرات
8 تخریب و نوسازی بانک ملی شعبه سعدی زنجان بانک ملی
9 تکمیل مدرسه شبانه روزی ملک آباد اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
10 توسعه زیرساختهای گردشگری حاشیه زاینده رود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری